Ali Koçak
  Güncelleme: 26-01-2020 21:51:00   26-01-2020 21:45:00

GENEL OLARAK İLK ÖRGÜTLENMELERDE

Alevi kurumlarını kullanarak maddi ve manevi rantlar elde etmek için çalışan Kurum başkanları, Alevi liğin değerlerine Yoluna Erkanına zarar vermişlerdir. EDEB olmadan RIZALIK olmadan Alevilik olmaz'ın farkında olmadan çalışanlar ve çalışma sistemleri salt burjiva demakrasilerine benzer çalışmaları kendilerini Alevilikte uzaklaştırmış olduğunu yeni yeni fark etmeleri umut verici olarak kabul etmekteyiz. Bu arada çıkan örgütlenme eksiklikleri, Alevi liği bilmeyen, anlayamayan başka başka insanlar Aleviliğin EDEB-ERKAN ve RIZALIK gibi kurumlarını göz önünde tutmadan yeni yeni kendilerine göre modern bir Alevilik yaratma peşinde koşanlar büyük bir yanlışın peşinde koştuklarını hatırlatırız.

Alevi toplumunun Aydın Akademisiyen, YOLU, ERKANI-EDEBİ, RIZALIK'ı iyi kavramış bilince çıkarmış bilge insanların Hakk ve Hakkikat yolunda akademik çalışmalar yapmadan ve bu çalışmaları geniş Alevi Canlar ve diğer inançlardan aydınlar tarafından tartışılmadan örgütlenmeleri doğru olmayacağı kanısındayız.

Şu anda keşme keş içinde ve bölük, pörçük olan Alevi'ler örgütlüklerini birleştirmek zorundalar. Zira yıllardır asimile ve imha politikalarını sürdüren eğemenler, devlet aygıtının da dozunu artırarak hatta fiziki imhaya varan politikalrı ile Alevilerle birlikte Alevilik yok edilmeyle yüz yüze getirilmiştir.

Aleviliğin yok olması içimizdeki hızır paşaların eliyle hükümet tarafından yürütülmektedir.

Cami-Cem-Evi projeleri, Canlarımız kandırılarak Haca götürülmeleri, İranın Gerici Molla Rejimi tarafında desteklenen bazı ''Alevi Kurumları'' daha doğrusu kendisine Alevi diyen yola hizmet yerine yolu bozanlar eliyle Alevilik yok edilmeye çalışılıyor. Bu gibi Hakk Yolunda çıkmışların isimlerini vermeye gerek duymuyoruz. İstisnalar hariç nerdeyse tüm Alevi kurum ve kuruluşların inanç kurumlarındaki ''dede''ler bu yanlışlığa hizmet etmekteler. Bu durdurulmalı, eğer durdurulmazsa bir iki kuşak sonra Alevilik= İslam= Şia olmuş olur. Caferiler ise bundan daha çok nemalananlar durumudalar.

Bunların hepsinin önüne geçmek mümkündür. Yıllarını Alevilğin örgütlenmesine veren ve giderek aydınlanan Önderler-Başkanlarda bunun farkına varmış ve yeni arayışlar içine girmişlerdir. Bu yeni arayışlar olacak tabiiki, fakat hiç kimse kendi egosunu önde tutarak hareket etmemeliki doğru bir sonuca varabilelim.

Her olayda ve eksiklikte Yol bize ne diyor diye Yola sorarız ve Yol ne diyorsa ona göre davranırız.

Şimd, Yol bize bu konuda ne diyor diye sormak zorundayız.

Hiç bir şahıs, kurum ve kuruluş yoldan daha üstün olamaz. Bilge Pirlerimiz ( Pire Cinsiyet belirleyemez= Candır) ''Yol Cümleden Uludur'' derken Yol her bilgeden daha çok bilgedir demek de istenmiştir. Evrenin, doğanın nasılki belli kuralları, kanunları var ise Yolunda kendine Has kural ve kaideleri vardır. Bu Kural ve Kaideler hiç bir zaman değişmemiştir, Yalnız var olduğu zemin ve zamana kendisini bilge pirlerimizin göstermeleri ile uygun hale getirilmiştir.

Yol bize bu kargaşalığı, bu bulanıklığı nasıl saf ve duru hale getiririz diye sorduğumuzda. Yolun Cevabı belli.

  1. RIZALIK
  2. EDEB
  3. ERKAN
  4. İKRAR

RIZALIK.: Birlikte yaşamanın ve barışın temini için gereklidir. Birlikte barış içinde yaşayan insanlaraın dini, dili, rengi, ırkı sorulmadan barış içinde yaşamasıdır. Bunu örgütlülüğümüzde eksiksiz Rızalıkla yerine getirmeliyizki örgütlülüğümüz sağlam ve Hakk Yoluna uygun olabilsin.

EDEB.: Ellimizle üretttiğimiz yani Hakk ettiğimiz alınterimizle kazandığımız tüketim mallarının bizim ihtiyacımızdan fazlasını. İhtiyacı olanlarla paylaşmaktır. Ayrıca kendimize ait olmayan hiç bir eşyayı, yiyeceği kime aiit ise ondan rızalık almadan dokunmamızın gereğini yol bize anlatıyor. Üreticici bir toplum yaratmak için örgütlü olamalıyız. Örgütlülüğümüzde üretken olmayı ön planda tutmalıyız.

DİLİMİZLE.: Barış içinde birlikte yaşamanın birliğini sağlayan en önemli ögesi dildir. Bizler dilimizle insanları incitmez güzel kelamlar anlatırsak barışın devamlılığını sağlamış oluruz. Barışın bozulmasını meydana getirebilecek unsur dilde dökülen bed kelimelerdir. Yalanlarla, iftiralarla toplumun huzuru bozulur ve şimdi olduğu gibi kargaşalıklar çıkarılır. Dilimizi barış ve insanlığın birlikta yaşamsı için, toplumda yaşamak için ihtiyacı olan eşya, yiyecek vs yi diger İnsanlara bildirmekde dille olurki bu anlamda dilini güzel kullanamayan Canlar Hakk yolunun bozulmasına hizmet etmiş olurlar. Hakk ve Hakkikat için dilimizi güzel kullanmalıyız. Örgütlenirken dilimizle gül alıp satarak Örgütlülüğümüzü pekiştirmeliyiz.

BELİMİZ.: Toplumda İnsanların üremesi, nufusun çoğalması ve yaşamın gelecek kuşaklarla devam edebilmesi için Hakk Yolunda yürüyen Canlar ikrar/ nikah verdiği Eşitine sahip çıkıp iki canın ürettiği çocuklarına sahib çıkarak onların iyi birer insan olmalaırı için yetiştirmeleri gerekir. Belimize sahib çıkalımla. Canlarımızın yabancı ile içtima yapmama anlamını taşımış olsada ki bu da doğrudur yani yapılmaması gerekir, fakat belimizle dünyaya gelen çocuklarımızı yetiştrmek demek onlara sahib çıkmak la olur. Gençlerimizi Çocuklarımızı Hakk Yolu Erkanına uygun ve toplumun koşullarına entgıre yetiştirmeliyizki Örgütlülüğümüze faydalı olabilsinler ve gelecekte örgütlülüğümüzü gelştirerek yönetebilsinler.

ERKAN.: erkan bir örgütlenme modelidir, Cemlerde açılan Hakk Meydanında Canlarımız özlerini Dara çekerler ve yaptıkları eksiklikleri kendileri Posta Oturan Ehil Cana ve Cem Erenlerine anlatır ve darda durarak aklanır ve burda yine toplumda bireylerin barışık yaşamalarını sağlamış olur. Erkanda Hizmetler var bu Hizmetlerin hepisi birer örgütlülüktür. Peyik habercimiz. Örgütlülüğün içinde canlar örgütlülüğün içindeki eksiklikleri anında duyurarak Canların eksiklikler reaksiyon gösterirlerse eksiklikler anında bertaraf edilir ve örgütlülüğün içnde barış sağlanır ve Rızalık alınır.

Delil Uyandırma.: Canlarımıza Ehil canlar tarafından eğitimler verilerek canlarımız hem gidişat hemde Evrenin, Dünyanın, eksiklikleri ve fazlalıkları Canlar arasında bilimsel muhabetler yapılarak çözümler üretilerek dünya kamu oyuna sunulur ve dünya barışına katkıda bulunulur. GENÇLERİMİZE YOLUN EDEBİ ERKANI, RIZALIĞI ÖĞRETİLİR VE GENÇLERİN BUNLARI BİLİNCE ÇIKARILMASI SAĞLANIR. Burayı neden büyük yazdık Çünkü gençlik örgütlenirse gelecek olur.

Delil aynı zamanda Akademisiyenlerin bilimsel çalışmalrınına maddi ve manevi yardımı için uyandırılır. Ve diger her Hizmetin örgütlülük içinde değerlendirilip yaşam çerçevesinde Rızalık la uygulanmalı.

Süpürge, Temizlik, İbrikdar vb leri mutlaka örgütlülüğün yapılanmasında değerlendirilmeli ve uygulanmalı.

LOKMA.: Yukarda da değinmiştik Hakkımızla kazandığımız eşya, yiyecek vs lerin ihtiyacımızdan fazlasını ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak çok önmeli olduğunu vurgulamak isteriz. Lokmalarımız Zengini fakiri belli olmasın diye üstü örtülü sunulmasının önemide toplum içindeki eşitlilin ve birliğin dirliğin bozulmaması için önem arz etmektedir. Lokmalar ayrıca toplumun paylaşımcı olmasını sağlamak için gösterişsiz yapılmasınının gerekli olduğunu bilmeliyiz. Örgütlülüğümüzde biligiyi, belgeyi eşitliği sağlayabilmek için Lokma misalini göz önünde tutmalıyız. Lokmaları kazanabilmek için Üreten toplumu örgütlemeliyiz.

İKRAR.: Örgütlenmenin en önemli ögesi ikrardır. Örgütlülüğümüz için öz veri ile çalışacağımıza, örgütlenmek için canlarımıza ulaşabilmek için çalışacağıma. Eksiklik yapmadan çalışacağıma. Gördüğüm eksiklikleri Hakk meydanında Ehil Canlara olduğu gibi anlatacağıma. EDEBE-ERKANA uaycağıma söz veriyorum demeliyiz. Örgütlülüğümüzün sağlıklı gelecek kuşaklara ulaşabilmesi için bilge insanlar Akademisiyenlerin ve uzman kaişilerin, Canların yaza bileceği bir yeni bileştirici ötekileştırmeyi önleyen ve yoluda ayrışmayı önleyici bir kaide ve kurallar yasayı (''TÜZÜK'') hazırlanmalı ve geniş kitleler tarafında tartışılmalı ki itrazların ve eksikliklerin önüne geçilebilinsin.

ALEVİ- BEKTAŞİ Yolu 1200 lerden bu yana hiç değişim ve güncellemeyi görmemiştir, bunlarında günümüzün koşullarına göre etraflıca tartışılıp doğru kararlar verilerek uyarlanmalı ve güncellenmeli. Bazı İKRAR KURUM larımız işlemez durumdalar bunların iyi hesaplanarak bilimsel bir sonuca varılarak güncellenmeli.

Bir çok kurum ve kuruluş ve canlar yol için çaba harcamaktalar fakat bunlar da çok cılız kalmaktalar. Doğrumu yanlışmı dan çok küçük gurupların daima eksiklikleri olacağını onlarda bunun farkındalar. Hepsi bir Platform yada bir Meclis etrafında buluşup birlikte geleceğin proğramını yapmalılar. Herkes benim dediğim doğrudur iddasında bulunmadan belli bir harmoniye ulaşmamız gerekliliği önemlidir.

Tarihin bize yüklediği bu misyonu yerine getirmek zorunluluğumuz var. Tarihe karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirelim.

Örgütlenmedeki bir bölüm olan genel kurullar mutlaka Cem Erkanı gibi yapılmalı, 2. Divan kurulu ile yapılmalı 1. Divan Kurulu Yol Ehli Murşidlerin bilge Pirlerden ve Dedelerden olmalı ( Burda Pirin Cinsiyeti yok) Yönetici olarak seçilmek istiyen Canlar dara kalkmalı. Darda seçilince yönetimde yapacağı hizmetleri terceman gibi anlatmalı ve Ser Cemde Ya da Reyber.: Ceme Katılan yani Genel kuruldaki Canlara sorarak Canlardan Hizmet etmelerinde bir sakıncanın olup olmadığını sorarmalı. Canlarda bir sakınca yoktur deyince Rızalık alınmalı. Nefes Pirdedir .: Sercem Hizmet Gulbangı vermeli ve böylece bir Rızalıkla yönetime aday olabilmeyi hakk etmiş ve İkrar vermiş olur. 2. Divanda; Resmi olarak seçilen Divan olmalı ve bu divan Resmiyette seçim yapmaya başlar ve sonuçlar ilan edilir geri kalan resmi formaliteler yerine getirirlir.

Genelkurulda İnanç hizmeti sunmak istiyen Pirler ( Pirin Cinsiyeti olmaz ) Dedeler de Dara kalakmalı ve aynı şekilde toplumdan Rızalık alarak ser cemden Gulbang ve Destur alarak belirlenen zaman içinde bu örgütlenmeye İnanç Hizmetleri sunmaya ikrar vermiş olur. Yani Pirleri, Dedeleri eskiden olduğu gibi ben falanca ocaktayım deyip kendisine bir avantaj sağlamak olmadan Toplum- Örgütlülüğünün üyeleri tarafında Bilge Ehil Pirlerin-Dedelerin Rzalıkla seçilmeleri gerekir. Ve bu şekil bir örgütlenmede Alevi-Bektaşi Pir ve Dedeleri Canlara Hakk Hizmetini Rızalık alarak sunarlar. Bu Rızalık ve İkrar verip alan Yol ehli Canlar ERKANLARI-İKRARLARI güncellenerek EDEB'e uygun bir şekilde canlara sunulmalılar. Olmalı...

Biz herzaman katkı sunmaya hazırız. Yeterki gençlerimiz örgütlenmek için bir araya gelebilsinler. Bu örgütlülüğü gençlerimizin yapması tercihimiz olacaktır. Örgütlülükte tecrübesi olan eski ve şuan yönetimde olan yöneticilerin tecrübelerinden faydalanmak için birlikte çalıştaylar yapılmalı. Bilgiler bilince çıkarılıp geniş kesimlerle, akademisiyenlerle ve bilgelerle tartışılmalı ki eksiklikler az olsun. 8 / 9 Şubatta Viyanada yapılacak kuraltayın bunları göz önünde bulundıurmasını isteriz.

Umudumuz canlıdır bu örgütlülük mutlaka olacak.                         

 

    Aşk ile 25 Ocak 2020 Berlin Ali Koçak

  Bu yazı 274 defa okunmuştur.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  YAZARIN DİĞER YAZILARI
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 22 12 3 7 41 22 43 +19
2 Sivasspor 21 12 3 6 40 24 42 +16
3 Trabzonspor 20 12 3 5 45 20 41 +25
4 Alanyaspor 21 11 4 6 41 20 39 +21
5 Galatasaray 21 11 4 6 35 17 39 +18
6 Fenerbahçe 22 11 6 5 41 26 38 +15
7 Beşiktaş 22 11 8 3 34 28 36 +6
8 Göztepe 21 9 6 6 28 23 33 +5
9 Gaziantep FK 21 7 8 6 31 35 27 -4
10 Yeni Malatyaspor 20 6 8 6 34 29 24 +5
11 Çaykur Rizespor 20 7 10 3 21 30 24 -9
12 Denizlispor 22 6 10 6 21 30 24 -9
13 Gençlerbirliği 21 5 10 6 30 39 21 -9
14 Konyaspor 22 4 10 8 17 30 20 -13
15 MKE Ankaragücü 22 4 10 8 20 38 20 -18
16 Antalyaspor 21 4 10 7 20 38 19 -18
17 Kasımpaşa 21 4 13 4 28 46 16 -18
18 Kayserispor 22 3 13 6 22 54 15 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 22 12 4 6 32 20 42 +12
2 BB Erzurumspor 21 11 5 5 24 16 38 +8
3 Bursaspor 21 12 6 3 32 26 36 +6
4 Adana Demirspor 21 9 5 7 38 22 34 +16
5 Akhisarspor 22 8 6 8 26 24 32 +2
6 Menemenspor 22 9 8 5 26 27 32 -1
7 Altay 21 8 6 7 25 21 31 +4
8 Keçiörengücü 21 7 6 8 16 15 29 +1
9 Ümraniyespor 22 8 9 5 32 34 29 -2
10 Balıkesirspor 21 7 7 7 21 20 28 +1
11 Fatih Karagümrük 21 7 7 7 26 27 28 -1
12 Giresunspor 20 7 6 7 23 25 28 -2
13 Altınordu 22 5 8 9 24 30 24 -6
14 İstanbulspor 20 5 7 8 29 29 23 0
15 Osmanlıspor FK 22 5 11 6 25 35 18 -10
16 Adanaspor 21 3 10 8 22 33 17 -11
17 Eskişehirspor 22 7 11 4 29 34 16 -5
18 Boluspor 22 2 10 10 19 31 16 -12
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 23 18 1 4 53 9 58 +44
2 Manisa FK 23 16 2 5 64 23 53 +41
3 Sancaktepe Bld 23 14 5 4 40 18 46 +22
4 Hekimoğlu Trabzon 22 12 7 3 36 32 39 +4
5 İnegölspor 23 11 8 4 38 26 37 +12
6 Çorum FK 23 11 10 2 34 32 35 +2
7 Afjet Afyonspor 23 10 9 4 35 25 34 +10
8 Pendikspor 23 9 8 6 33 29 33 +4
9 Sarıyer 23 9 8 6 29 27 33 +2
10 Zonguldak Kömürspor 23 8 7 8 30 30 32 0
11 Tarsus İdman Yurdu 23 10 12 1 33 34 31 -1
12 Kırklarelispor 22 7 7 8 21 27 29 -6
13 Amed Sportif 23 7 10 6 22 33 27 -11
14 Hacettepe Spor 23 8 13 2 29 44 26 -15
15 1922 Konyaspor 23 7 13 3 27 39 24 -12
16 Başkent Akademi FK 22 6 12 4 28 32 22 -4
17 Gümüşhanespor 22 5 14 3 24 42 18 -18
18 Şanlıurfaspor 23 0 22 1 6 80 14 -74
Takım O G M B A Y P AV
1 24Erzincanspor 23 12 3 8 36 18 44 +18
2 Serik Belediyespor 22 13 4 5 40 23 44 +17
3 Artvin Hopaspor 22 11 2 9 35 14 42 +21
4 68 Aksaray Belediyespor 23 11 5 7 35 21 40 +14
5 Buca FK 23 11 6 6 36 28 39 +8
6 Düzcespor 23 10 6 7 25 16 37 +9
7 Karaköprü Belediyespor 23 9 5 9 22 17 36 +5
8 Çatalcaspor 23 7 4 12 31 23 33 +8
9 Sultanbeyli Bld. 22 8 6 8 28 20 32 +8
10 Silivrispor 23 7 6 10 30 25 31 +5
11 Çankaya FK 23 7 9 7 25 31 28 -6
12 52 Orduspor FK 22 4 4 14 14 15 26 -1
13 Erzin Spor Kulübü 23 5 8 10 24 28 25 -4
14 Kızılcabölükspor 22 5 8 9 30 31 24 -1
15 Şile Yıldızspor 23 5 9 9 16 20 24 -4
16 Yomraspor 22 5 9 8 22 27 23 -5
17 Tokatspor 23 1 19 3 13 54 6 -41
18 Manisaspor 23 1 19 3 16 67 0 -51
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2020 Alanyaspor vs Gençlerbirliği
 16/02/2020 Trabzonspor vs Sivasspor
 16/02/2020 Galatasaray vs Yeni Malatyaspor
 17/02/2020 Antalyaspor vs Kasımpaşa
 17/02/2020 Gaziantep FK vs Çaykur Rizespor
 21/02/2020 Sivasspor vs Alanyaspor
 22/02/2020 Kayserispor vs Konyaspor
 22/02/2020 Göztepe vs Gaziantep FK
 22/02/2020 Beşiktaş vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2020 Keçiörengücü vs Altay
 16/02/2020 Bursaspor vs Adana Demirspor
 16/02/2020 Fatih Karagümrük vs Giresunspor
 16/02/2020 Balıkesirspor vs İstanbulspor
 17/02/2020 Adanaspor vs BB Erzurumspor
 21/02/2020 Eskişehirspor vs Hatayspor
 21/02/2020 Osmanlıspor FK vs Menemenspor
 22/02/2020 BB Erzurumspor vs Bursaspor
 22/02/2020 Ümraniyespor vs Keçiörengücü
 22/02/2020 Adana Demirspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı  Adana Demirspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/02/2020 Sivas Belediyespor vs Ankara Demirspor
 19/02/2020 Kahramanmaraşspor vs Kastamonuspor
 19/02/2020 Sivas Belediyespor vs Sakaryaspor
 19/02/2020 Ankara Demirspor vs Etimesgut Belediyespor
 19/02/2020 Bandırmaspor vs Kırşehir Belediyespor
 19/02/2020 Bodrumspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 19/02/2020 Ergene Velimeşe vs Eyüpspor
 19/02/2020 Niğde Anadolu FK vs Tuzlaspor
 19/02/2020 Uşak Spor vs Van Spor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 19/02/2020 Artvin Hopaspor vs Serik Belediyespor
 19/02/2020 Yomraspor vs Silivrispor
 19/02/2020 24Erzincanspor vs Şile Yıldızspor
 19/02/2020 Çatalcaspor vs Buca FK
 19/02/2020 Kızılcabölükspor vs Karaköprü Belediyespor
 19/02/2020 Manisaspor vs Çankaya FK
 19/02/2020 Sultanbeyli Bld. vs Düzcespor
 19/02/2020 Tokatspor vs 52 Orduspor FK
 19/02/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Erzin Spor
 19/02/2020 Tokatspor - 52 Orduspor FK Tokatspor ligde evindeki son 11 maçını kaybetti  52 Orduspor FK kazanır
 19/02/2020 68 Aksaray Belediyespor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 7 maçında hiç kazanamadı  68 Aksaray Belediyespor yenilmez
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN